www

WebPage about PlainEdit project


Project maintained by plainedit Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham

logo

Website - www.plainedit.com

PLAINEDIT takes markdown, evaluates code blocks with interpreters and prints the output of those processes to a different codeblock.

TODO:

add plugins:

Start using PlainEdit

List of projects

./plainedit.sh

INPUT and OUTPUT file

./plainedit.sh "in.md" "out.md"

Run macro for 1/in.md

./plainedit.sh 1

Markdown in Project Folder

./plainedit.sh "1/in.md" "1/out.md"

Config Path where the project folder exist PlainEdit can be executed from another bash script with defined path, look at examples: Examples - examples.plainedit.com

It works here

./plainedit.sh --path "/media/tom/projects/plainedit/examples/1" "in.md" "out.md"

FLAGS

show only code

example with FLAGS IN

show only code at selected script

example with FLAGS IN

EXAMPLES

example-plainedit.com.png

Authorisation

./plainedit "1/in.md" "1/out.md" "1/auth.md"

ROADMAP

INTERNAL COMMANDS

extract data from website:

```command
xpath http://example.org/home.html //title
```

screenshot:

```command
screenshot http://example.org/home.html 100px 200px
```

Dostęp do zewnętrznego API z autoryzacją

```api
http://example.org/
```

Ładowanie plików na potrzeby projektu, np IMG z internetu, by je lokalnie załączyć jako base64

```download
http://example.org/
```

Zamiana danych na base64

```encode_base64
data to encode
```

```decode_base64
data to decode
```

SERVICE

Folder zawierające usługi, które trzeba zainstalować w przypadku, gdy nie istnieją w lokalnym lub zdalnym środowisku Istnieje możliwość wykorzystania jednego z predefiniowanych środowisk, które zawierają potrzebne usługi

Docker

Budowanie dokera na podstawie konfiguracji Build your Docker File using the following instructions:

```docker
#This is a sample Image
FROM ubuntu
MAINTAINER [email protected]

RUN apt-get update
RUN apt-get install –y nginx
CMD [“echo”,”Image created”]
```


```service
docker run --rm -v /usr/local/bin:/target jpetazzo/nsenter
```

Apache Camel

Example of API prepared with kamel and groovy

```kamel_groovy
def prop = "toString"
from("rest:get:hello:/french/{me}")
 .transform().simple("Bonjour $prop")
 .to("log:message")
```

Move files between folders

```kamel_groovy
from("file://home/tom/camel/in?fileName=temp.txt&fileExist=Append")
 .log(" --- Show FILE from PATH")
 .to("file://home/tom/camel/out")
 .to("log:message")
```  

Operacje na CSV

tak jak w apimacro, generowanie wyników CSV na podsatwie danych wejściowych z CSV

FLAGI + CONFIG

FLAGI służą do określenia zachowania plainedit przy przetwarzaniu skryptów

FlAGI ustawiane domyślne z pliku konfiguracyjnego o nazwie:

.plainedit.cfg

Przykładowe flagi przy skrypcie:

ukrywa input, pokazuje sam OUTPUT renderuje do formatu

```bash HIDE HTML
curl site.com
```

INPUT:

OUTPUT:

konfiguracja

ładowanie konfiguracji lokalnie i z zewnątrz .plainedit.cfg autoryzacja do usług: API, SSH, itd

obsługa różnych mimietype:

Środowiska:

Marketplaces

pobieranie bibliotek w celu wykonania

RUN REMOTE:

RUN with API

Examin tests

student otrzymuje arkusz z zadaniami wypelnia pola INPUT

Nauczyciel sprawdza zadania automatycznie po uruchomieniu

pattern > */ output > start validation

Uruchamianie w środowisku lokalnym Docker

Lokalne srodowisko w przeglądarce:

 1. lokalny client i serwer + lokalny shell
 2. lokalny client i serwer + docker
 3. lokalny client i serwer + ssh

SAAS:

 1. zdalny server + docker
 2. zdalny server + docker + ssh

Usługi:

proste requesty do uruchomienia zdalnie

komenda curl z adresem servera plainedit

uruchamia instancje odpala zakańcza proces w ciagu 30 sekund kazda instancja jest przypisana do uzytkownika

user.plainedit.com/:user/:script zapisywanie skytpu do pozniejszego uzycia kolekcja skryptow i projektow online zapisz zmien, supportowane przez git

deploy z url github/gitlab

TYLKO PUBLICZNE git.plainedit.com/:user lista wyboru jaki projekt

generowanie wynikowego URL z wykonywanym markdownem

dla klientow VIP wykonywane za kazdym razem

dla klientow premium wykonywane co 1 minutę

github.plainedit.com/:user/: gitlab.plainedit.com/:user/:script

Offer

3 different groups of users:


here You can maintain the content for your website in Markdown files


DOCS

markdown

pod2text - Convert POD data to formatted ASCII text - Perldoc Browser

pod2text test_out.md

Bash snippets generator: